Faktura – náležitosti a rozdíl mezi plátcem a neplátcem DPH

faktura

Vystavení faktury a její náležitosti se liší podle toho, zda jste, nebo nejste plátcem DPH. Je důležité si tyto podstatné detaily uvědomit, abychom se zbytečně nedostali do problémů a případně i do křížku s úřady.

Faktura u neplátce DPH

Faktura u neplátce DPH nemá povahu daňového dokladu, slouží pouze jako “účet” za odvedenou práci či prodané zboží, na základě kterého by nám měl odběratel v termínu uvedené splatnosti zaplatit. Samotný úkon vystavení faktury tedy nemá žádný dopad na daňové povinnosti jejího vystavitele, do účetnictví (daňové evidence) se totiž zaznamenává až skutečný příjem peněz. Tj. částka, která se objeví na našem bankovním účtu (či pokladně) až za několik dnů až týdnů po vystavení faktury. Den, kdy se peníze na účtu objevily, je považován za den daňového příjmu (pro výpočet daně z příjmu), dokladem tohoto příjmu není faktura, ale například bankovní výpis. Pokud odběratel fakturu neproplatí, nevzniká vystaviteli žádná daňová povinnost.
Každá faktura vystavená neplátcem DPH musí obsahovat následující náležitosti:

 • označení („Faktura“, „Doklad o prodeji zboží“ apod.; „Faktura“ = vžitý, avšak žádným předpisem nevyžadovaný název)
 • jméno a adresu toho, kdo fakturu vydal (včetně IČ)
 • jméno (název firmy) a adresu toho, kdo fakturu přijal (včetně IČ)
 • zmínku o zápisu podnikatele v živnostenském rejstříků („Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříků MÚ Praha 1″)
 • datum vydání a datum splatnosti
 • položky faktury
 • informaci o fakturované peněžní částce
 • podpis vystavovatele faktury ani razítko nejsou nutnými součástmi faktury (podpisem fakturu opatří příjemce při jejím zaúčtování)
 • faktura vystavená v elektronické podobě může být opatřena digitálním podpisem

Faktura – plátce DPH

Faktura u plátce DPH má povahu daňového dokladu. Úkon vystavení faktury má dopad na daňové povinnosti jejího vystavitele, protože základním principem DPH je zdaňovat výsledky podnikatelské aktivity okamžitě po vytvoření přidané hodnoty (uskutečnění obchodu). Za den daňového příjmu z pohledu DPH je tedy považován ten den, který je uveden na faktuře jako den zdanitelného plnění. I kdyby odběratel fakturu neproplatil, na daňovou povinnost (platbu DPH) to nemá žádný vliv. DPH musí vystavitel faktury odvést státu bez ohledu na jeho spory s odběratelem.

U platby daně z příjmu platí shodné podmínky jako u neplátce DPH. Tj. den, ve kterém se na účtu podnikatele objevily peníze za proplacenou fakturu, je považován za den daňového příjmu (pro výpočet daně z příjmu). Dokladem tohoto příjmu je například bankovní výpis. Pokud odběratel fakturu neproplatí, nevzniká vystaviteli žádný daňový příjem, tedy ani žádná daň z příjmu (DFO).

Každá faktura vystavená plátcem DPH musí obsahovat následující náležitosti:

 • označení („Faktura – daňový doklad“, „Daňový doklad“ apod.; „Faktura“ = vžitý, avšak žádným předpisem nevyžadovaný název)
 • evidenční číslo dokladu
 • jméno a adresu toho, kdo fakturu vydal (včetně IČ a DIČ)
 • jméno (název firmy) a adresu toho, kdo fakturu přijal (včetně IČ)
 • zmínku o zápisu podnikatele v živnostenském rejstříků (“Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříků MÚ Praha 1”)
 • datum vydání a datum splatnosti
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění (zpravidla shodné se dnem vystavení faktury)
 • položky faktury
 • informaci o fakturované peněžní částce
 • základ daně
 • informaci o % výši DPH
 • výši DPH (možno zaokrouhlit na nejbližší peněžní jednotku v oběhu – rok 2011 = 1 Kč)
 • podpis vystavovatele faktury ani razítko nejsou nutnými součástmi faktury (podpisem fakturu opatří příjemce při jejím zaúčtování)
 • faktura vystavená v elektronické podobě může být opatřena digitálním podpisem

Je důležité nezapomenout na to podstatné:

Náležitosti faktury jsou v §13a obchodního zákoníku. Na faktuře musí být údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Podnikatelé nezapsaní v OR uvádí též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Na to se často zapomíná.

Náležitosti daňového dokladu uvádí zákon o dani z přidané hodnoty, tzn. že se týkají jen plátců DPH. Ale nikde není zakázáno, aby neplátce pojmenoval doklad daňový doklad nebo aby uváděl DIČ. Neplátce nesmí vyčíslit DPH, uvádět sazbu DPH a je vhodné, aby z dokladu bylo zřejmé, že se jedná o neplátce, např. textem „Nejsem plátce DPH“.

Shrnutí na závěr a doporučení. Neplátci DPH:

 1. Vystavují fakturu, nikoli daňový doklad. Slovní spojení „daňový doklad“ tedy na faktuře neuvádějí.
 2. Musejí uvést, že nejsou plátci DPH
 3. Nikde v rozpisu fakturovaných položek neuvádí informaci o dani, DPH ani její výši. Fakturovaná částka je konečná.
 4. Neuvádí datum uskutečnění zdanitelného plnení.
 5. Faktura nemusí být opatřena razíktem ani podpisem.

Příště se podíváme na výhody a nevýhody dobrovolné či povinné registrace k plátcovství DPH.

Share
Categories: LegislativaTags: , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


3 + = 8